22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ek güvenlik parçası. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08144
Buluş Başlığı Ek güvenlik parçası.
Başvuru Sahibi TAŞ ÇELİK KAPI MOBİLYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HİKMET TAŞÇI
IPC Sınıfı E05B 9/00
Buluş Özeti

Buluş, güvenliği sağlanılması istenilen kapılarda, kasalarda ya da dolaplarda kilitlere ek olarak geliştirilen güvenlik parçası olup, özelliği; kasaya (2) oturup esnemeyi engelleyen güvenlik vidası (4), vidanın (4) kanada (1) montajlanmasına yardımcı olan somun (5) ve vida pulundan (6) oluşması ile karakterize edilir.