22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok yönlü burulmalı histeritik enerji sönümleyici. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/01/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2011/08180
Buluş Başlığı Çok yönlü burulmalı histeritik enerji sönümleyici.
Başvuru Sahibi MURAT DİCLELİ
Buluş Sahibi MURAT DİCLELİ;ALİ SALEM MILANI
IPC Sınıfı E04B 1/36;E04B 1/98
Buluş Özeti

Bu buluş depreme karşı dayanım sağlayan cihazlarla, özellikle büyük depremlerde yapılan korumak için kullanılan sismik histeretik sönümleyicilerle ilgilidir. Bu cihazlar depremin salınım hareketinden dolayı büyük deplasmanların beklendiği köprü tabliyesi ve mesnet birleşiminin (başlık kirişi) arası gibi noktalara monte edilir.