22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Akıllı enerji yönetim kiti ve elektronik kontrollü sayaç (eks) düzeneği. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/11/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2008/08611
Buluş Başlığı Akıllı enerji yönetim kiti ve elektronik kontrollü sayaç (eks) düzeneği.
Başvuru Sahibi MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AHMET REŞAT GÖRÜR
IPC Sınıfı G01R 1/00
Buluş Özeti

Söz konusu buluş; içinden geçen tüketim miktarını sayan (su sayacı, gaz sayacı, ısı sayacı ve elektrik sayacı da bağlanabilir) elektronik kontrol ünitesi aracılığı (6) ile bu bilgiyi akıllı enerji yönetim kitinde (D) görüntülenecek şekilde dönüştüren ve bilginin akıllı enerji yönetim kitinde (D) yorumlanarak ona göre işlem yapılmasını sağlayan bir sistemdir.