22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Akıllı seccade. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08226
Buluş Başlığı Akıllı seccade.
Başvuru Sahibi ALİ KARADUMAN
Buluş Sahibi ALİ KARADUMAN
IPC Sınıfı A47G 33/00
Buluş Özeti

Bu buluş, ibadet eden kişinin dikkatini dağıtmayan, onunla yaratan arasına girmeyen, namazı salt bir hareketler topluluğu olarak değerlendirmeden, hata uyarıları ile namazın nizam ve intizamını bozmayan, insanı namazın saadetinden uzaklaştırmadan, namazı bir ritüel olmaktan çıkarmayan, ibadet eden kişiye namazın tüm gereklerini yerine getirmesi için yardım eden, ibadet eden kişinin ibadet esnasında yaşadığı rekatları unutma, duaları karıştırma sorunlarını ortadan kaldıran, duaları tekrar etme suretiyle ibadet eden kişiye namaz esnasında öğreten, tanışabilir, ucuz, her cinsiyetten, her mezhepten ve her yaştan kişiye uygun bir seccade veya seccadeden bağımsız portatif bir cihaz ile ilgilidir.