22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir tümleşik asansör kontrol cihazı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08242
Buluş Başlığı Bir tümleşik asansör kontrol cihazı.
Başvuru Sahibi ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET MELİH KÜÇÜKÇALIK
IPC Sınıfı B66B 1/00
Buluş Özeti

Karmaşık asansör kumanda sistemini tek cihaza indirgeyerek, bağlantı hata oranının minimum seviyeye düşürülmesi sağlayan ve güç kesilmesi durumunda kata tamamlayan (kurtaran) bir tümleşik asansör kontrol cihazı (1) ile ilgilidir. Tümleşik asansör kontrol cihazının (1) modüler yapısı sayesinde daha kolay kurulum sağlanmakta, gelen sinyale daha hızlı tepki verilmekte, malzeme ve işçilik maliyetinde büyük kazanç sağlanmaktadır.