22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mermer, granit, beton ve doğal taş kesme teli. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08249
Buluş Başlığı Mermer, granit, beton ve doğal taş kesme teli.
Başvuru Sahibi HARTEK MERMER GRANİT İNŞAAT MAKİNA VE EKİPMANLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ZAFER HARMANDAL
IPC Sınıfı B28D 1/00
Buluş Özeti

Buluş, mermer, granit, beton ve diğer doğal taşların kesiminde kullanılan, içerisinde çelik halatın (11) konumlandığı ana gövde (10) içeren, bahsedilen ana gövde (10) üzerinde konumlandırılan, üzerinde, kesim sırasında ortaya çıkan çamur ve ifrazatın temas ettiği, dalgalı forma sahip temas yüzeyi (21) formlandırılan boncuk (20) içermesiyle karakterize edilen kesme teli (1) ile ilgilidir.