22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ametist içerikli yatak kumaşı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08257
Buluş Başlığı Ametist içerikli yatak kumaşı.
Başvuru Sahibi BOYTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÖZKAN YILDIZHAN
IPC Sınıfı D04H 13/00
Buluş Özeti

Başvuruya konu buluş, insan vücuduna terapötik etkileri olan bir yatak kumaşı ile ilgilidir. Uyku kalitesinin artırılması, endokrin ve bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesi, bedendeki fazla elektrik yükünün atılması, uykusuzluk probleminin aşılması, göz ve cilt hastalıklarına, alerjiye karşı iyileştirici etki sağlanması, migren ve diğer baş ağrıların giderilmesi, endokrin ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirilmesi, uykuda kişiyi rahatsız eden negatif elektrikten arındırması ortamdaki radyasyonu düşük seviyelere indirmesi amacı ile geliştirilmiş ametist veya ametist türevlerini içeren fonksiyonel yatak kumaşı anlatılmaktadır.