22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İçten çerçeveli yekpare kasa profili. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08287
Buluş Başlığı İçten çerçeveli yekpare kasa profili.
Başvuru Sahibi EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ERGÜN ÇİÇEKÇİ
IPC Sınıfı E06B 5/00
Buluş Özeti

Buluş PVC doğrama kasa profilleri ile ilgilidir. Buluş konusu, içten çerçeveli PVC kasa profillerinde, uygulanacak mekanın iç yüzüne gelen kısmına çerçeve şeklinde bir çerçeve profil ilavesi ile gerçekleşmektedir, ilave edilen bu çerçeve profili, kasa ile yekpare olarak yapılmaktadır.