22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çocuk bezine krem ve losyon uygulaması TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/08767
Buluş Başlığı Çocuk bezine krem ve losyon uygulaması
Başvuru Sahibi EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ŞULE KÜÇÜKOĞLU;MESUT SÜZEN;GÜLTEKİN GENÇ
IPC Sınıfı A41B 13/06;A61F 13/49
Buluş Özeti

Bu buluş; krem ve losyonun çocuk bezlerine (11) uygulama yöntemi ve bu yöntemle elde edilen bir kremli çocuk bezi (11) ile ilgilidir. Hijyen sektöründe kremli ve losyonlu yapısından dolayı kullanım sırasında oluşan kötü kokuları önlemeye yardımcı olan tek kullanımlık kremli ve losyonlu çocuk bezi (11) gerçekleştirilmektedir.