22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir taşıma enstrümanı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08338
Buluş Başlığı Bir taşıma enstrümanı.
Başvuru Sahibi RECEP DURSUN UYSAL
Buluş Sahibi RECEP DURSUN UYSAL
IPC Sınıfı A45C 3/04
Buluş Özeti

Buluş, market, mağaza, vb. yerlerden alınan malzemelerin taşınmasında kullanılan, ultrasonic kaynaklı nonwowen (tela) kumaştan mamul bir taşıma enstrümanı (1) olup, özelliği; taşıma enstrümanının (1) üst kenarına (7) yakın bir bölgede oluşturulmuş dairesel, eliptik, dikdörtgen, yamuk gibi geometrik biçimlerde her iki yanda birer adet ya da karşılıklı olarak simetrik ya da simetrik olmayan yapıda her iki yanda birden fazla sayıda el tutma boşlukları (2) içermesidir.