22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Pedallı kapak açma mekanizmasına sahip çöp konteyneri. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08347
Buluş Başlığı Pedallı kapak açma mekanizmasına sahip çöp konteyneri.
Başvuru Sahibi UÇAK PLASTİK KALIP METAL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi AHMET UÇAK
IPC Sınıfı B65F 1/00;B65F 1/16
Buluş Özeti

Buluş, içerisine çöplerin atıldığı, konteyner kapağına (2) sabitlendirilen, konteyner kapağını (2) yukarı iten klips (3), bahsedilen konteyner kapağının (2), klips (3) vasıtasıyla yukarı kaldırılmasına imkan veren, konteyner gövdesine (1) irtibatlı menteşe (12), üst ucu bahsedilen klips (3), alt ucu ise pedal (5) ile irtibatlı, pedala (5) basıldığında klipsi (3) yukarıya iten, klipsin (3) dengede kalmasını sağlayan klips denge çubuğu (4), bahsedilen konteyner gövdesi (1) üzerinde konumlu bağlantı elemanı (11) ve klips denge çubuğu (4) ile irtibatlı, üzerine basıldığında klips denge çubuğunu (4) yukarı yönde iten pedal (5) içermesiyle karakterize edilen çöp konteyneri ile ilgilidir.