22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Otomatik baza. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08361
Buluş Başlığı Otomatik baza.
Başvuru Sahibi MERKEZ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SÜLEYMAN DÜNDAR
IPC Sınıfı A47C 17/00
Buluş Özeti

Buluş, sandıklı bazalarda, baza kapağının açılması ve kapanması hareketinin daha kontrollü, güvenli ve kolay olmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu buluş, makas uygulaması olmadan ve model üzerine uygulanan bir pedal (9) yardımı ile açılmayı sağlayan kilit sistemi ve emniyet mafsalı mevcut bir baza sistemini anlatmaktadır.