22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Boya (kestirme) fırçası sapı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08363
Buluş Başlığı Boya (kestirme) fırçası sapı.
Başvuru Sahibi HASSAN İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MUSTAFA HASDEMİR
IPC Sınıfı A46B 5/00
Buluş Özeti

Buluşun konusu, sap kısmı plastik ve ahşap malzemelerden üretilmiş, ağız kısmındaki metal çerçeve ve epoksi yapıştırıcı yardımıyla sap ve fırça kıllarının birleştirilmesinden oluşturulan plastik, yağlı ve su bazlı boyaların vb. Ürünlerin çeşitli yüzeylere uygulanmasında kullanılan "Boya (Kestirme) Fırçası Sapı"dır .