22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Pratik sineklik yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08384
Buluş Başlığı Pratik sineklik yapılanması.
Başvuru Sahibi MUHAMMET TATLIPINAR
Buluş Sahibi MUHAMMET TATLIPINAR
IPC Sınıfı E06B 9/52
Buluş Özeti

Bu buluş; ev, işyeri, depo vb. iç mekanlara sinek, böcek vb. zararlı haşeratların girmesini engelleyen kapı ve pencerelere takılan sineklik yapılanmalarına iliskindir. Buluş konusu sineklik yapılanması; kenar profili (1), kenar profili (1) ile yekpare vaziyette oluşturulmuş pencere dayanma tırnağı (1.a), kenar profili (1) üzerine konumlandırılmış yaprak yay (2), alttaki kenar profili (1) üzerine konumlandırılmış sabitleme takozu (5) ve ağdan (4) oluşmaktadır.