22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kolay takılan tutma unsuruna sahip bir taşıma enstrümanı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/12/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08401
Buluş Başlığı Kolay takılan tutma unsuruna sahip bir taşıma enstrümanı.
Başvuru Sahibi RECEP DURSUN UYSAL
Buluş Sahibi RECEP DURSUN UYSAL
IPC Sınıfı B65D33/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş, Poli Propilen (P.P.) hammaddenin işlem görerek halk arasında tela kumaşı olarak bilmen nonwoven kumaşa dönüşmesinden sonra büyük rulolara sarılması ve ultrasonic kaynakla yanal yüzeylerin birleştirilmesi ile oluşan, market, mağaza, vb. yerlerden alınan malzemelerin taşınmasında kullanılan, tutma unsurunun kolay takılmasını sağlamak üzere, bahsedilen tutma unsuru uçlarında konumlu sabitleme parçası içeren bir taşıma enstrümanı ile ilgilidir.