22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Birden fazla noktadan tahrikli çelik konstrüksiyonlu döner lokanta. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08438
Buluş Başlığı Birden fazla noktadan tahrikli çelik konstrüksiyonlu döner lokanta.
Başvuru Sahibi POLİTEKNİK İNŞAAT TAAHHÜT İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi FAZIL ÖZEN
IPC Sınıfı E04B 1/00
Buluş Özeti

Bu buluş, kule tipi yapılarda inşa edilecek döner lokantaların çelik konstrüksiyonun, hareketli üst şasesinin çember çevresinde birden fazla noktadan motorla ve avare kasnakla/tekerlekle tahrik edilerek döndürülmesi ile ilgilidir. Bir merkez noktasına sahip olmayan çember (fötr şapka siperi) şekilli çelik konstrüktif yapıların çember çevresinde birden fazla motor redüktör grubu ile eşit noktalardan tahrik edilmek suretiyle tahrik yükünün dengeli dağıtıldığı, iç çap ve dış çap teker yolu lamalarının zemine paralel yapıldığı, dikey ray çemberinin birden fazla noktada saç ayağı oluşturduğu döner lokanta çelik konstrüksiyonu geliştirilmiştir.