22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok katmanlı tribomanyetik tork aktarım sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08442
Buluş Başlığı Çok katmanlı tribomanyetik tork aktarım sistemi.
Başvuru Sahibi TANSEL BARAN YAŞAR
Buluş Sahibi TANSEL BARAN YAŞAR
IPC Sınıfı H02K 21/00
Buluş Özeti

Çok katmanlı tribomanyetik tork aktarım sistemi, manyetizma ve sürtünmeden faydalanılarak geliştirilen, dönen aksamlar arasında tork aktarımı sağlayan ve ne kadar tork aktarabileceği ayarlanabilen bir debriyaj sistemidir. Sistem, bir iç parça (1) ve onu çevreleyen bir dış parçadan (8) oluşmaktadır. Bu iki parça, levhalan (2 ve 5) iç içe geçecek şekilde birleştirilip (Şekil 6); sisteme, levha yüzeylerine dik gelecek şekilde bir manyetik alan uygulandığı zaman, dıştaki levhaların içtekileri kavraması suretiyle iki aksam arasında dönüş aktarılabilmektedir. Sistemin tork aktarım miktarı, levha sayısı ve elektromıknatıstan geçen akım şiddeti ile kontrollü olarak değiştirilebilmektedir. Söz konusu buluş, tork aktarım miktarının yüksek hassasiyetle ayarlanabilmesi ile benzerlerinden ayrılmaktadır.