22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Seramik başlıklı önden sökülebilir taharet musluğu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08444
Buluş Başlığı Seramik başlıklı önden sökülebilir taharet musluğu.
Başvuru Sahibi DURAVİT YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CEM GÜLÜBOL
IPC Sınıfı A47K 7/00
Buluş Özeti

Buluş, tuvalet ihtiyacının giderilmesinin ardından kişinin temizlenmesi amacı ile kullanılan önden sökülebilir taharet musluğu (1) ile ilgilidir. Bahsedilen taharet musluğunun (1) klozet içerisinde kalan kısmında konumlandırılmış olan başlık (2 1) mukavemetinin arttırılması ve estetik gönümün sağlanması amacı ıle seramik malzemeden mamul edilmiştir. Bahsedilen taharet musluğunda (1) bulunan bilyenin (3) içerdiği yuva ile perlatörde (5) konumlu yuvanın irtibatlandırılarak, sağ veya sol yönde hareket ettirilmesi sureti ile fıskiye (2), klozetin sökülmesine ihtiyaç kalmadan monte veya demonte edilebilmektedir.