22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kopyası elde edilemeyen desen baskısı yöntemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/02/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/09199
Buluş Başlığı Kopyası elde edilemeyen desen baskısı yöntemi
Başvuru Sahibi ABBAS KETİZMEN
Buluş Sahibi ABBAS KETİZMEN
IPC Sınıfı B41M 3/00;G06T 17/00
Buluş Özeti

Kopyası çıkarılamayan desen baskısı olarak geliştirilen bu yöntem iki farklı ve tekniğin etkileşimli ve kombine kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Kıymetli kâğıt, belge ve evrakların üretiminde uygulanmak üzere sahteciliğe karşı geliştirilen bu buluş, fotokopide çoğaltılamayan scanner taramalarında ayrıştırılamayan ancak görme eşiğinde seçilebilen 3 boyutlu görselliğin mikro yazı, giyoş, şekil gibi desenlerde uygulanması yöntemidir. Tifdruk baskı güvenliğine alternatif olarak kolay ekonomik ve uygulanabilir bir model olarak düşünülen bu buluş, Photoshop ta liquify ayarları ile modifiye edilerek 2 boyutlu görünüme dönüştürülen 1 puntoluk mikro yazı, giyoş, şekil gibi desenlerin tarayıcı ve kamera taramasına karşı negatif-pozitif klişe gofre tekniğiyle 3 boyutlu olarak ikinci kez modifiye edilmesi ve 2 yöntemle elde dilen sonucun ayrıştırılamamasından oluşmaktadı.