22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir peçete. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08500
Buluş Başlığı Bir peçete.
Başvuru Sahibi ICM MAKİNA VE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi ÇINAR ULUSOY
IPC Sınıfı A47G 21/16
Buluş Özeti

Buluş, çeşitli şekillerde kullanılan peçeteler (1) ile ilgili olup, özelliği; peçete (1) üzerinde oluşturulmuş en az bir peçete katlanma bölgesi (A,B,C,D), peçete katlanma bölgeleri (A,B,C,D) üzerinde oluşturulmuş en az bir servis elemanı yuvası (3) ve/veya servis elemanı yuvalarının (3) üzerinde, servis elemanlarına karşı esnek ve mukavemetli bir yapıyı sağlamak üzere en az bir servis elemanı yuvası ön yüzeyi (2) içermesi ile karakterize edilir.