22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ayakkabı taşımakta kullanılan bir çanta. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08501
Buluş Başlığı Ayakkabı taşımakta kullanılan bir çanta.
Başvuru Sahibi SBK ÇANTA VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi SIRMA BAŞAK KIZILKAYA
IPC Sınıfı B65D 85/00
Buluş Özeti

Buluş; sandalet, terlik, yüksek topuklu, topuksuz, spor v.b. her türden ayak giysilerinin (ayakkabıların) içerisine konumlandırılarak taşınmasını sağlayan çanta ile ilgili olup özelliği; gövdesinin (10) iç kısmında bölme duvarları (11) vasıtasıyla oluşturulan birden fazla boşluklara (12) ayakkabıların konumlandırılarak, kullanıcı tarafından gövdesinin (10) üst yan kısımlarına irtibatlandırılan kulpundan (20) tutulmak suretiyle taşınmasını sağlayan ayakkabı taşıma çantası (a) ile ilgilidir.