22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hazır Türk kahveleri için fonksiyonel ve ayarlı kahve ölçeği. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08541
Buluş Başlığı Hazır Türk kahveleri için fonksiyonel ve ayarlı kahve ölçeği.
Başvuru Sahibi SHEMS GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HAKKI HARBALIOĞLU
IPC Sınıfı A47J 31/40
Buluş Özeti

Mevcut buluş; gıda sektöründe hazır Türk kahvesi karışımlarının belli ölçüde içinden kahve alımını gerektiren ekonomik paketleri içerisinden kahve alınmasını; basit ve fonksiyonel şekilde, tam ölçüsünde israfa ve dökülmeye mahal vermeden alınmasını ve böylece Türk kahvesinin tam kıvamında hazırlanabilmesini temin eden kahve ölçeği (10) olup, özellikle; ölçeğin (10) tutulmasını ve bu şekilde kullanımını temin eden ölçek sapı (20) , bu sapın (20) ucunda bağlı olan, belirii bir derinliği haiz kahvenin paketinden alınmasını temin eden ölçek haznesi (30) ve bu haznenin (30) yan duvarlarının üst tarafında belirli aralıklarla oluşturulmuş, ölçek haznesindeki (30) fazlalık olan kahvenin dökülmesini sağlayarak kahve gramajının ayarlanmasını temin eden ölçek ayar boşluklarıyla (40) alakalıdır.