22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hdpe tırnaklı geomembran. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08548
Buluş Başlığı Hdpe tırnaklı geomembran.
Başvuru Sahibi GEOPLAS PLASTİK ZEMİN TEKNİKLERİ VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi BİLGİN DEMİREL;FERHAT AKTAŞ;SAVAŞ CENGİZ YÜKSEL;SADIK ŞEREFOĞLU
IPC Sınıfı E02D 31/02;E04D 13/00
Buluş Özeti

Buluş, kanal, gölet ve havuz su yalıtımlarında kullanılan HDPE tırnaklı geomembrana (l) ilişkindir. Belli ölçülerde boşluklu yerleştirilen 1 metre karesinde 65 tırnak (2) olacak şekilde tasarlanmıştır.