22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir montaj konumlandırma sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08598
Buluş Başlığı Bir montaj konumlandırma sistemi.
Başvuru Sahibi TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş.
Buluş Sahibi ÖZGÜR SANAL;SERDAR BOYDAŞ
IPC Sınıfı B21D 39/03
Buluş Özeti

Bu buluş, imalat sektöründe kullanılan ve montajın hassas ve doğru bir şekilde konumlanmasını sağlayan; montaj bölümü, depolama bölümü, hassas bir şekilde montaj işleminin gerçekleşmesini sağlayan detay, detayı sökülmeyen/sabit şekilde üzerinde bulunduran ve detayın konumlandırmasını sağlayan hareketli konumlandırma elemanı, konumlandırma elemanın hareket etmesini sağlayan ray düzeneği içeren bir montaj konumlandırma sistemi ile ilgilidir.