22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çoklu soğutma devresine sahip bir soğutucu. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08600
Buluş Başlığı Çoklu soğutma devresine sahip bir soğutucu.
Başvuru Sahibi KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÜRCAN YILMAZ
IPC Sınıfı F25D 25/00
Buluş Özeti

Bu buluş, gıda ve benzeri ürünlerin uzun süre bozulmadan saklanmasında veya ürünlerin müşteriye istenilen tüketim sıcaklığında sunumunda kullanılan birden fazla soğutma devresine sahip ve çevreye duyarlı soğutucu gazlar ile çalışan bir soğutucu sistemi ile ilgili olup, özelliği; birbirinden bağımsız çalışan birinci soğutma devresi (13), ikinci soğutma devresi (14) ve N. soğutma devresi (15), soğutucu kabinin soğutma yüküne bağlı olarak ihtiyaç duyulan zamanda ve ihtiyaç duyulan süre kadar devrede kalmasını sağlayarak her bir soğutma devresinin (13, 14, 15) birbirinden bağımsız çalışmasını kontrol eden elektronik/mekanik termostat (1), soğutucu kabin içinde bulunan ortam sensörü (2), evaporatörlerden (8, 19, 27) herhangi/her birinin üzerinde bulunan defrost sensörleri/sensörü (3) ve kondenserlerden (6, 17, 25) herhangi/her birinin üzerinde bulunan kondenser sensörlerinden/sensöründen (4) meydana gelmesidir.