22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Elektronik bağış toplama makinesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08623
Buluş Başlığı Elektronik bağış toplama makinesi.
Başvuru Sahibi YASEMİN AYDIN
Buluş Sahibi YASEMİN AYDIN
IPC Sınıfı A45C 1/12
Buluş Özeti

Bu buluş cami, kilise, havra, yardım dernekleri, vakıflar vb, birçok yerde, nerdeyse tüm hava koşullannda, bağış toplanmasını kolaylaştırmayı sağlayacak, insan gerekmeden ve hızlı bır şekilde tüm bağışları toplayabilmeyi sağlayacaktır.