22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bazalarda aynı anda kendini kilitleyebilen otomatik kilit tertibatı. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08631
Buluş Başlığı Bazalarda aynı anda kendini kilitleyebilen otomatik kilit tertibatı.
Başvuru Sahibi MUSTAFA AYDIN;SEYİT ALİ AYDIN
Buluş Sahibi MUSTAFA AYDIN;SEYİT ALİ AYDIN;SEYİT ALİ AYDIN;MUSTAFA AYDIN
IPC Sınıfı A47C 17/86
Buluş Özeti

Buluş, bazalar da kullanılan güvenli otomatik kilit tertibatı ile ilgilidir. Buluş özellikle, ana gövde (1) İç boşluğuna konumlandırılan en az bir hareketli gövde (2), hareketli gövdenin (2) ana gövde (1) üzerinde hareket etmesini sağlayan amortisörden (4) oluşan, baza kilidi (10) ve amortisör kilidi (3) içeren ve bu kilit sistemlerini tek bir pedal (7) yardımıyla açıp kapatabilen otomatik kilit tertibatı ile ilgilidir.(Şekil-1)