22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kondisyon amaçlı kullanılan spor aleti. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08657
Buluş Başlığı Kondisyon amaçlı kullanılan spor aleti.
Başvuru Sahibi VEDSAN SPOR MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Buluş Sahibi VEDAT ŞENGÜL
IPC Sınıfı A63B 21/00
Buluş Özeti

Buluş, egzersiz ve vücut geliştirmenin yapılabileceği tüm alanlarda plaka (2) şeklinde ağırlık içeren spor aleti (1) ile ilgili olup;içerisine malzeme (6) konulabilen boş bir hacim (2.3) içeren; üzerinde (2.1) bahsedilen boş hacme (2.3) açılan en az bir açıklığa (2.1.1) sahip plaka (2) içermektedir.