22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Termoplastik malzemeden mamul kapalı drenaj sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08658
Buluş Başlığı Termoplastik malzemeden mamul kapalı drenaj sistemi.
Başvuru Sahibi FLOTEKS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CELAL BEYSEL
IPC Sınıfı E01C 1/00
Buluş Özeti

Buluş, bitkilere zararlı zeminin ıslaklığını gidermek ve bu sebeple zeminin yapısını ıslah edip, havalanmasını sağlamak amacıyla kullanılan, taban elemanı (22), gövde elemanı (21), standart boru (13) ve kapak elemanına sahip (20) daima kuru tutulması gerekli yerlerde toprağa nüfuz eden yağmur sularının uzaklaştırılması için yapılan tesisattaki menhol ile ilgilidir.(Şekil 7)