22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Bir reklam iletme yöntemi TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/03/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/09212
Buluş Başlığı Bir reklam iletme yöntemi
Başvuru Sahibi TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi CAN HÜZMELİ
IPC Sınıfı G06Q 30/00;H01L 29/02
Buluş Özeti

Bu buluş, önceden belirlenen reklam içeriğine göre kullanıcıya iletilen reklamın içine aksiyonlar gömülmesi ve kullanıcının kendisine iletilen reklama tıklamasıyla önceden belirlenen SMS gönderme, çağrı başlatma, URL yönlendirme, VİDEO oynatma, SES çalma gibi aksiyonların gerçekleştirildiği bir reklam iletme yöntemi ile ilgilidir.