22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Isıl işlem ile olukları kapatılmış tabakalandırılmış ürün. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/10/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08690
Buluş Başlığı Isıl işlem ile olukları kapatılmış tabakalandırılmış ürün.
Başvuru Sahibi ÖZER TOPRAK GIDA PLASTİK ENERJİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi RAŞİT ÖZKAN ÖZER
IPC Sınıfı B29C 71/02
Buluş Özeti

Buluş, oluklu levha kenarlarının ısıl işlem ile kapatılmasıdır. Buluşun en önemli unsuru olukların ısıl işlem ile kapatılmasıdır. Böylece olukların arasına herhangi bir pislik yahut bakteri vb. şeylerin kaçmasına mani olunmaktadır. Ayrıca levha kesildiğinde sivrileşen kenarların kapatılması ile olası yaralanmaların önüne geçilmektedir. Özelliği, olukların ısıl işlem ile kapatılmasından dolayı ürünün daha hijyenik, daha temiz, dış görünümü daha estetik ve olası yaralanmalara mani olma yeteneğine sahip olmasıdır. Tescili istenen buluş, levha kenarlarını kapatmaya yaradığından, buluş kullanılarak meydana getirilen tüm ürünlere (levha, tabela, kutu, koli, çanta vb.) de ekstra hijyen, temizlik ve estetik bir görünüm sağlamaktadır.