22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Servis regülatörleri için yay ayar ve mühürleme sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08695
Buluş Başlığı Servis regülatörleri için yay ayar ve mühürleme sistemi.
Başvuru Sahibi GAZKON ENERJİ SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi HACI SEMİH KARA
IPC Sınıfı B66B 5/04
Buluş Özeti

Buluş yay ayar vidasını üstüne bir üst kapak takılarak bu kapak ile regülatör gövdesi (4) arasında bir mühürleme sistemi ile ilgili olup, özelliği; yay (3) ayarını sağlayan birbirinden bağımsız iki parça olan vida (5) ıle yay üzerine baskı uygulayan plakanın (1) yay ayar vidası (5) çevrildiğinde aşağı hareketi ile baskı plakasını (1) da aşağı doğru hareket ettirerek yay (3) üzerinde gerekli baskı kuvveti ıle oluşan burulma kuvvetini engelliyor olmasıdır. Bu buluş servis regülatörlerinde yay ayarının yapılması ve yapılan bu ayarın yetkisiz kişilerce bozulmasını engelleyici mühürleme mekanizmasının oluşturulması ile ilgilidir.