22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Yüksek verimi haiz, namlusu değiştirilebilen biomass pelet brülorü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08711
Buluş Başlığı Yüksek verimi haiz, namlusu değiştirilebilen biomass pelet brülorü.
Başvuru Sahibi TERMODİNAMİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi MEHMET GÜRAN
IPC Sınıfı F23D 1/00
Buluş Özeti

Buluş, bir tahrik merkezi olan motor (10) tarafından tahrik edilen helezon (20) ve helezon vasıtasıyla yakıtın nakil edildiği bir namlu (60) ve bir gövde (100) içeren biomass pelet brülörü (110) ile ilgili olup, özelliği; bahsedilen pelet brülörünün (110) alt ve üst bölgesinde konumlandırılmış üfleme fanı (90) ve yakma fanı (40), bahsedilen üfleme fanı (90) ile pelet yolu (101) arasında oluşturulmuş bir hava boşluğu (91) ve bu hava boşluğunun (91) alt cidar yüzeyinde (92) konumlandırılmış bir sekonder hava dirseği (30) ve bahsedilen gövde (100) ile sökülüp takılabilen bir yapıda konumlandırılmış namlu (60) ihtiva etmektedir.