22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ac chopper motor kontrolü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08721
Buluş Başlığı Ac chopper motor kontrolü.
Başvuru Sahibi OKİDA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi GÜROL OKTUĞ
IPC Sınıfı B66C 13/18
Buluş Özeti

Ac motor kontrolü yapabilmek için iki adet yarı iletken anahtarlama elemanı kullanılan ac chopper motor kontrol devresi, ac şebeke voltajının sıfır geçişlerini kontrol etmeye gerek duymadan mikroişlemciden (4) çıkan tek bir pwm sinyali ile ac motor hız kontrolü yapılabilmektedir. Bunun yanında ikinci anahtarlama elemanı (z2), motor ile ac şebeke voltajı arasında anahtarlama yaptığı sırada, ikinci anahtarlama elemanı (z2) açık iken, birinci anahtarlama elemanı (z1) kapatılıp motorun iki ucundan dönüş yönünde akım akıtmak suretiyle motorun (m) üzerinde biriken enerjiden faydalanılmaktadır.