22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Alüminyum veya düşük manyetik geçirgenliği olan karkaslar içine yerleştirilmiş indüksiyon ergitme ve ısıtma bobini. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08722
Buluş Başlığı Alüminyum veya düşük manyetik geçirgenliği olan karkaslar içine yerleştirilmiş indüksiyon ergitme ve ısıtma bobini.
Başvuru Sahibi INDEMAK INDÜKSIYON DÖKÜM MAKINALARI VE INSAAT SAN. TIC. LTD. STI.
Buluş Sahibi EKREM ATAMAN
IPC Sınıfı C22B 9/00
Buluş Özeti

Buluşumuz düz bir zemin üzerine monte edilebilen, mevcut sistemlere göre daha küçük hacimli ve yer problemi olmayan indüksiyon ergitme ve ısıtma bobinidir.