22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Ürün hijyeni sağlayan ve akışı kolaylaştıran kapak yapılanması. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08749
Buluş Başlığı Ürün hijyeni sağlayan ve akışı kolaylaştıran kapak yapılanması.
Başvuru Sahibi MESUT YAKICI
Buluş Sahibi NECAT EMİRCAN
IPC Sınıfı B65D 41/00
Buluş Özeti

Buluş, sıvı kimyasallar, madeni ve sıvı gıda yağları gibi her türlü sıvının konumlandırıldığı, teneke ambalajlarda kullanılan, kapak yapılanması (1) olup; bahsedilen kapağa (10) konumlanan, bahsedilen kapak (10) ile yekpare yapıya haiz en az bir hava alma kısmı (100), bahsedilen kapağı (10) ve hava alma kısmını (100) bütün olarak kapatan ve açan en az bir muhafaza elemanı (20) içermektedir.