22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Açılır kapanır kapaklı hazneye sahip kalem. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 22/08/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08821
Buluş Başlığı Açılır kapanır kapaklı hazneye sahip kalem.
Başvuru Sahibi İSTANBUL KALEM VE KIRTASİYE TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi EROL YAĞCI
IPC Sınıfı B43K 29/00
Buluş Özeti

Buluşumuz kaleme yazı yazma fonksiyonu dışında ikinci bir işlev olarak küçük nesnelerin (tohum, baharat, baklagiller, ilaç kapsül, vs. ) taşınıp saklanabilmesi özelliği kazandırılması amacıyla oluşturulmuş, açılır kapanır kapaklı hazneye sahip kalem olup, uç (1), gövde (2), klips (3), orta parça (4), hazne (5), ve hazne kapağından (6)oluşmaktadır.