22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Etilen diklorür üretiminde tıkanıklık önleme prosesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü Patent
Başvuru Numarası 2008/09473
Buluş Başlığı Etilen diklorür üretiminde tıkanıklık önleme prosesi.
Başvuru Sahibi PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi EROL YAPICI;AYHAN EZDEŞİR
IPC Sınıfı C07C 17/00
Buluş Özeti

Direkt klorlama yöntemiyle 1,2-diklor etan (etilen diklorür; EDC) (12) üretimi sırasında klor besleme ejektörü (3) ve etilen besleme ejektörleri (2) ile reaktör (1) sirkülasyon hatlarında (15) meydana gelen tıkanıklıkların engellenmesine yönelik olarak geliştirilen etilen diklorür üretiminde tıkanıklık önleme prosesi (100), direkt klorlama reaktörü (1) katalizör yükleme ve sirkülasyon pompasının (11) saf EDC tankından (13) kraking fırınına giden hattan (14) beslenmesinin iptal edilmesi ve bunun yerine EDC seperatöründen (5) gelen ve EDC toplama dramında (7) toplanan akımın etilen sıyırıcı kolonuna (12) giden EDC hattından (9) besleme yapılmasını kapsamaktadır.