22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Hareketli kapağa sahip tuvalet fırçası haznesi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08825
Buluş Başlığı Hareketli kapağa sahip tuvalet fırçası haznesi.
Başvuru Sahibi TTZ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi OĞUZHAN DURMUŞ
IPC Sınıfı A47B 81/02
Buluş Özeti

Bu buluş; tuvalet fırçalarının kullanılmadığı zamanlarda muhafaza edilmesini sağlayan hareketli kapağa sahip tuvalet fırçası haznesi ile ilgilidir.