22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Geliştirilmiş profil destek parçasına sahip barel. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 23/07/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08848
Buluş Başlığı Geliştirilmiş profil destek parçasına sahip barel.
Başvuru Sahibi KALE KİLİT VE KALIP SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İZZET CAN
IPC Sınıfı E05B 27/00
Buluş Özeti

Mevcut buluş, şifreleme pimleri ve bir silindir çekirdeğini ihtiva eden silindirik barellere ilişkin olup, buluşa göre sunulan barel kilit alt bölmesine bağlantı yapan bir güçlendirme profili ihtiva etmektedir. Söz konusu güçlendirme profili ve alt bölme burma, bükme, eğme gibi torsiyonel etkileri maksimum derecede tolere etmek ve birbirine göre nispi hareketi minimuma indirmek üzere karşılıklı olarak birbirine uyumlu girinti ve çıkıntı yapıları ihtiva etmektedir.