22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Kızılötesi sağlıklı ısınma araçları. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08862
Buluş Başlığı Kızılötesi sağlıklı ısınma araçları.
Başvuru Sahibi HACI AHMET ŞAHBAZ
Buluş Sahibi HACI AHMET ŞAHBAZ
IPC Sınıfı A61H 33/00
Buluş Özeti

Buluş, kızılötesi ışıma yoluyla ısıtma sağlayan yapılanmalar ile ilgili olup, özelliği; gövde (2) içerisinde, en az bir izolasyon elemanı (3), teflon hasır eleman (4), teflon hasır eleman üzerine, belirli bir şekilde sıralanmış en az bir kızılötesi rezistans (5), kızılötesi rezistansın (5) önünde konumlu en az bir dekoratif cam yüzey (26), bahsedilen kızılötesi rezistansı (5) oluşturan en az bir bakır eleman (11), en az bir teflon eleman (12) ve en az bir kızılötesi ısıtma vasıtası (13) içeren kızılötesi ısınma araçları (1) ve/veya kızılötesi ısınma araçlarıyla (1) oluşturulmuş sağlık kabini (18) içermesi ile karakterize edilir. (Şekil-1)