22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Çok fonksiyonlu rodlu bilgisayar destekli fiksasyon sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08874
Buluş Başlığı Çok fonksiyonlu rodlu bilgisayar destekli fiksasyon sistemi.
Başvuru Sahibi TASARIM MED TIBBI MAMULLER SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI
Buluş Sahibi ATİLLA SADİ;CENGİZ ŞEN
IPC Sınıfı A61B 17/86
Buluş Özeti

Bu buluş "çok fonksiyonlu rodlu bilgisayar destekli fiksasyon sistemi"" ne ilişkindir. Alt ve üst ekstremitelerin doğrusal tümor. enfeksiyon ve posttravmatik gelişme bozukluğuna bağlı olarak gelişen deformite ve kırıkların tedavisinde kullanılan bilgisayar simülasyon destekli dairesel tespit ve düzeltme düzeneğidir.