22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Su temizleme sistemi. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/05/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08897
Buluş Başlığı Su temizleme sistemi.
Başvuru Sahibi MUSTAFA SEYFİ GÜRSEL
Buluş Sahibi MUSTAFA SEYFİ GÜRSEL
IPC Sınıfı B01D 25/00
Buluş Özeti

Mevcut buluşla geliştirilen su temizleme sistemi (C), en az iki yüzer elemanı (1), bu yüzer elemanların (1) üzerinde bulunan en az bir platformu (2), su temizleme sisteminin (C) su üzerinde hareket etmesi için en az bir hareket elemanını, hareket elemanının enerjilendirilmesi için en az bir güç ünitesini, hareket elemanının hareketim kontrol eden en az bir kontrol ünitesini ve su temizleme sistemi (C) su üzerinde hareket ederken su yüzeyinde bulunan cisimlen tutup, suyun bahsedilen yüzer elemanlar (1) arasından geçmesine izin veren ve en az bir tarafı su içerisinde yer alan en az bir filtreyi (3) içermektedir.