22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
İşaretle izle. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/06/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08905
Buluş Başlığı İşaretle izle.
Başvuru Sahibi MTM HOLOGRAFI GÜVENLIKLI BASIM VE BILIŞIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TIC. A.Ş
Buluş Sahibi ERHAN ELİTAŞ
IPC Sınıfı G01N 21/00
Buluş Özeti

Bu buluş; işaretle izle sistemi ile ilgili olup, 2d barkod ve hologram malzemesi doğrulamak için basılması gereken buton (1), likit kristal renkli dokunmatik ekran (2), açık/kapalı durumunu gösteren led (3), açma/kapama butonu (4), devre kartı (5), sd modülü (6), usb gsm giriş modülü (7), okuyucu ccd kafa (8), optik algılayıcı (9), mavi renk mor ötesi ışık kaynağı (led) (10), pil kapağı (11), pil yeri(12) nden oluşmaktadır.