22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Koruyucu katmanlı yakıt tüpü. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 21/09/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08931
Buluş Başlığı Koruyucu katmanlı yakıt tüpü.
Başvuru Sahibi AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
Buluş Sahibi İLKAY DURAN;ALİ KIZILKAYA
IPC Sınıfı B29C 49/00
Buluş Özeti

Bu buluş, dış etkilere karşı dayanıklı, uzun dayanım ömürlü, içerisinde yüksek basınçla sıvılaştırılmış petrol gazı bulunan ve kolay kirlenmeyen bir koruyucu katmanlı yakıt tüpü (1) ile ilgilidir. Buluş ayrıca tüp gövdesinin (2) yüzeyini kaplayan ve yapısal özellikleri sayesinde gövde (2) yüzeyi üzerindeki boyanın kolaylıkla dökülmesini ve hasar görmesini engelleyen en az bir koruyucu film katmanı (3) içermektedir. Ek olarak, yakıt tüpü (1) yüzeyi üzerindeki marka ve tüketici bilgilendirici görsellerin daha etkin şekilde tüketicilerin hizmetine sunulmasını sağlayan ve koruyucu film katmanı yüzeyi üzerine kaplanan en az bir görsel dış katman (4) içermektedir.