22/12/2017 tarihli ve 6769 sayýlý Sýnai Mülkiyet Kanununun 130 uncu maddesi ve Sýnai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasýna Dair Yönetmeliðin 117 nci maddesi kapsamýnda, patentin verilmesi kararýnýn Bültende yayýmlanmasýndan itibaren üç yýllýk veya patent baþvurusu tarihinden itibaren dört yýllýk sürelerden hangisi daha geç sona eriyorsa, bu süre içinde patentin kullanýlmasý ve bu kullanýmýn Kurum nezdinde resmi belge ile kanýtlanmasý zorunlu olup, patent konusu buluþun kullanýldýðý Kurum nezdinde kanýtlanmamýþ olan patentlerin listesine aþaðýda yer verilmiþtir. Listede yer alan patentler, fiilen kullanýlmýyor olmalarý ve diðer þartlarýn varlýðý halinde zorunlu lisans konusu olabilecektir.
>
Patent ve tasarım için TÜRKPATENT tarafından verilen (2011/12345 şeklindeki) başvuru numarasıdır. İhtiyaç için Teknoloji Transfer Platformu tarafından verilen referans numarasıdır.
Temizle Ara
Mutfak gereçleri için çıkartılabilir kulplar. TÜRKPATENT Detay Göster Tescil Tarihi 24/04/2012
Koruma türü FaydaliModel
Başvuru Numarası 2011/08948
Buluş Başlığı Mutfak gereçleri için çıkartılabilir kulplar.
Başvuru Sahibi ÖZBİR METAL PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ
Buluş Sahibi KENAN KALKAN
IPC Sınıfı A47B 95/00
Buluş Özeti

Buluş, mutfak gereçleri için çıkartılabilir kulplar ile ilgili olup, özelliği; mutfak gereçlerine bütünleşik olan kulpların, bağlantı mekanizmasıyla mutfak gereçlerinden ayrılarak, ürünlerin saklanması esnasında yerden tasarruf sağlamasıdır.